Loading...
Dnes je sobota 18.09.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Aktuality

Třídní schůzky 20. 9. 2021
13. 09. 2021

Třídní schůzky prvního, čtvrtého a šestého ročníku proběhnou prezenční formou ve třídách v budovách školy v pondělí, 20. 9. 2021 od 17:00 hodin.

Prezenčních třídních schůzek se z důvodu dodržování hygienických pravidel může zúčastnit maximálně jeden zákonný zástupce žáka.

Všichni účastníci třídních schůzek jsou povinni po celou dobu přítomnosti ve školních budovách nosit předepsanou ochranu při cestě - respirátor.

Apelujeme na včasný příchod do školy, později vstup do budov nebude možný.

V ostatních ročních proběhnou třídní schůzky distanční formou v průběhu příštího týdne.

O termínech a způsobu připojení k videokonferenci budou zákonní zástupci žáků včas informováni třídními učiteli prostřednictvím Školy OnLine.

Informace pro rodiče nově nastupujících žáků k registraci do systému Škola OnLine
01. 09. 2021

Zde naleznete odkaz na uživatelskou příručku, ve které naleznete veškeré postupy k registraci a zřízení žákovského i rodičovského přístupu - účtu v aplikaci Škola OnLine.

Rodiče nově nastupujících žáků obdrží do své e-mailové schránky registrační PIN pro zákonné zástupce i pro žáky. Dle výše uvedené příručky je nutno provést registraci do systému a založit uživatelský účet žáka i zákonného zástupce. 

Rodiče nově nastupujících žáků, kteří již mají rodičovský účet zřízen v souvislosti s docházkou sourozence, nemusejí nový účet zakládat a provádět další registraci. 

Nového žáka lze přiřadit k již existujícímu rodičovskému účtu. O přiřazení žáka je nutno požádat formou e-mailu příslušnou zástupkyni ředitele. 

Žákovský účet u nově nastupujících žáků je nutno vytvořit v každém případě!

Zdůrazňujeme nutnost vytvoření přístupů do systému Škola OnLine, jelikož veškerá komunikace se zástupci žáků, zadávání úkolů i klasifikace probíhá prostřednictvím tohoto systému.

Informace k protiepidemickým opatřením na začátku školního roku
26. 08. 2021
Informace o zahájení školního roku 2021/2022 pro první ročníky
24. 08. 2021
Informace o zahájení školního roku pro žáky 2. – 9. ročníku
24. 08. 2021
Personální změny ve vedení školy
30. 06. 2021

Od 1. 8. 2021 bude na pozici zástupkyně pro 2. stupeň ZŠ působit paní Mgr. Barbora Trnková.

Paní Mgr. Ireně Šalamounové děkuji za její dlouholetou práci pro školu v této vedoucí pozici.

Od 1. 8. 2021 bude na pozici zástupkyně pro MŠ působit paní Bc. Lucie Šnoblová.

Paní Haně Nekužové děkuji za její dlouholetou práci pro školu v této vedoucí pozici.

Miloš Hrůza, ředitel školy

Výsledky voleb do školské rady
29. 06. 2021

Do školské rady byli dne 24. 6. 2021 zvoleni:

Ing. Pavel Boleslav – za zákonné zástupce

Mgr. Barbora Trnková – za pedagogy školy

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.
25. 06. 2021

Vážení rodiče, vítáme Vaše děti i Vás do školy.

Školní rok 2021/2022 začíná 1. září 2021. V tento den proběhne slavnostní zahájení školního roku a přivítání prvňáčků ve škole. Podrobnější informace o organizaci tohoto dne a dnů následujících najdete na našich webových stránkách koncem měsíce srpna.

1. září proběhne i setkání s paní učitelkou třídní, která vám sdělí důležité informace na počátku školního roku.

Rozdělení dětí do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 najdete na našich webových stránkách v měsíci srpnu.

Třídní učitelky v 1. třídách budou Mgr. Zdenka Antlová, Mgr. Věra Pašová a Mgr. Michaela Sušková.

Pomůcky, které můžete pořídit před nástupem do 1. třídy naleznete zde.

Začátek školní práce dítěti ulehčíte, když:

- budete již teď na něm vyžadovat jasnou a správnou výslovnost
- povedete je, aby klidně a pozorně poslouchalo předčítání pohádek
- budete vyžadovat, aby reagovalo ihned na vhodně daný pokyn a důsledně sledovat, jak je plní
- soustředíte dítě na vykonávanou práci a nedovolíte mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi
- zvyknete je na to, aby dohrálo započatou hru, dokončovalo započatou práci
- navyknete jej, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
- povedete je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, po obědě své nádobí a příbor
- naučíte je pozdravit, poprosit, poděkovat
- povedete je k tomu, aby při hře, procházkách si všímalo zvířat, květin a všech změn kolem sebe
- navyknete je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, chodilo spát / spánek 10 hod /

Dovednosti, které by měl předškolák zvládnout:
Rychle obouvat, zouvat boty. Oblékat, svlékat a skládat věci. Na záda navléknout aktovku. Dodržovat osobní hygienu. Znát adresu bydliště. Přecházet opatrně ulici.
 

Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021
11. 06. 2021

Od 1. 9. 2021 dochází ke změně výše úplaty za předškolní vzdělávání.

 

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k  docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2020 činí 450,- Kč na příslušný kalendářní měsíc. Spolu s tím se mění výše dalších odvozených plateb - viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole


 

Zapojení školy do projektu města Brna - MAP II
05. 03. 2020

Naše škola je zapojena do několika projektů realizovaných z úrovně města Brna. Jedním z nich je i projekt MAP II.

Projekt navazuje na realizaci předcházejícího projektu MAP Brno a je součástí systému místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, které probíhají na území celé ČR v rámci OP VVV již od roku 2016. Projekt potrvá tři roky, do 31. 8. 2022, a do jeho aktivit je zapojeno celkem 235 základních, mateřských a základních uměleckých škol různých zřizovatelů působících na území města Brna. Tak vysoký počet zapojených škol z něho činí největší projekt MAP v České republice.

Více o projektu se dozvíte zde.

Nové znění Vnitřního řádu školní družiny
24. 02. 2020

Oznamujeme zákonným zástupcům účastníků zájmového vzdělávání, že na webu školy byl zveřejněn Vnitřní řád školní družiny v aktualizovaném znění platném od 1. 1. 2020.

Najdete jej v oddíle Školní družina.