Loading...
Dnes je středa 29.05.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Povinně zveřejňované informace

1. Úplný název

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu

 • Zřizovatelem školy je statutární město Brno, městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, tel.: 545 542 111
 • Zřizovací listina

3. Popis vnitřní organizační struktury

4. Kontaktní údaje povinného subjektu

4.1. kontaktní poštovní adresa

 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, Brno, 613 00

4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu

 • Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, Brno, 613 

4.3. úřední hodiny

 • září až červen: pondělí a středa 9 - 12 hod, 13 - 15 hod
 • bližší informace a upřesnění termínů úředních hodin v době prázdnin jsou zveřejňovány vždy v oddíle Aktuality

4.4. telefonní čísla

 • 545428511
 • Ostatní telefonní kontakty jsou přístupné v oddíle Kontakty

4.5. adresa internetové stránky

http://www.maskola.cz/

4.6. adresa e-podatelny

 • není

4.8. další elektronické adresy

 • ID datové schránky: scpw7p9

5. Bankovní spojení

6. IČ

 • IČO: 49465091

7. DIČ

 • DIČ: CZ49465091

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

 • Přístupné na adrese tránkách školy v oddíle Dokumenty

8.2. rozpočet

9. Žádosti o informace

 • podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky do datové schránky uveden v sekci Kontakty nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy

 

10. příjem žádostí a dalších podání

 

 • Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontakty nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy

 

11. opravné prostředky

 • Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16).

Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.“

 

12. seznam používaných formulářů

13. popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1.  nejdůležitější používané předpisy

 • Jsou přístupné v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

 

14.2. vydané právní předpisy

15. úhrady za poskytování informací

15.1.  sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • --

16. licenční smlouvy

16.1. vzory licenčních smluv

 • bez licenčních smluv

16.2. výhradní licence

 • bez licenčních smluv

17. výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy