Loading...
Dnes je neděle 28.11.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Informace o škole

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

zahrnuje následující zařízení: 

    - dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem o kapacitě 50 dětí 
    - základní škola s 24 třídami (15 na 1. st., 9 na 2.st.  - 550 žáků) 
    - školní družina, která má  8 oddělení 
    - moderní výdejny stravy v obou budovách školy
                                                                                        
Mateřská škola 

Škola uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu“, které pozitivně ovlivňují její kvalitu. Děti jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti, úctě a spolupráci. Učitelky podporují sebedůvěru dětí a vedou je k sebehodnocení. Předškoláci se zábavnou formou věnují jednu hodinu týdně anglickému jazyku, na což navazuje výuka angličtiny od první třídy ZŠ.
Činnost MŠ vychází vstříc zájmům rodičů a dětí, jimž nabízí různé zájmové aktivity. Náležitá pozornost je věnována preventivní logopedické péči. K sounáležitosti dětí i rodičů se školou přispívají nejrůznější společné akce (mikulášská nadílka, vánoční dílna, velikonoční dílna, oslava Dne matek, výlety apod.). 
Všechny učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikovány a mají dostatečnou praxi pro kvalitní práci s dětmi. 

Škola připravuje zájemce z řad budoucích prvňáků v přípravných edukativně stimulačních skupinách.


Základní škola 

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu "Od hraní k učení".


V nejnižších ročnících pracují s dětmi nejzkušenější, typově vhodně vybrané učitelky prvního stupně.
Od 1. ročníku se  vyučuje anglický jazyk 2 hodiny týdně, od 3. ročníků je hodinová dotace pro cizí jazyk 3 hodiny týdně. Jako druhý cizí jazyk jsou u nás vyučovány ruština a němčina.  Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní pedagogové cizích jazyků. 
Většina tříd prvního stupně vyjíždí do škol v přírodě, pro nově vytvořené 6. třídy organizujeme v září společné adaptační pobyty.

V provozu je moderní učebna informatiky s rychlým připojením na Internet, kde probíhá výuka předmětů zaměřených na Informatiku a výuka ve vybraných hodinách dalších předmětů. Máme k dispozici také několik učeben vybavených interaktivními tabulemi, které využíváme zejména v cizích jazycích.Ostatní učebny jsou vybaveny projekční technikou.
Žáci, připravující se na přijímací zkoušky na střední školy z devátých ročníků, mají možnost rozšířené přípravy ve stěžejních předmětech v rámci pravidelných lekcí, jejichž náplň je úzce zaměřena na přípravu k přijímačkám. 

V systému volitelných předmětů  si žáci volí z nabídky několika předmětů. Jsou to  zábavná chemie, design a konstruování, dramatická výchova,  technické konstrukce, environmentální praktika a konverzace z anglického jazyka.

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou i školní psycholog a speciální pedagogové.

Realizují se zájezdy do Rakouska, Německa a do Anglie. Pokračuje spolupráce s partnerskou školou v Badenu.

Tradiční jsou  vystoupení na akci Brněnské Vánoce a Olympijský den - celoškolní sportovní akce.

Každoročně zajišťujeme kvalitní lyžařský kurs pro žáky sedmých ročníků, v posledních letech na Dolní Moravě.

Mimo vyučování je možno navštěvovat různé další aktivity, např. keramiku na 1. stupni, sportovní hry na 1. i 2. stupni (basketbal, florbal, fotbal), sborový zpěv, náboženství,  klub objevitelů, astronomický kroužek, klub deskových her, atletiku , čtenářské dílny.....

Zájmy dětí rozvíjejí také vychovatelky ve školní družině, kde pracují hudební, výtvarné a pracovní skupiny. Školní družina zabezpečuje podle vlastního ŠVP odpolední zájmové vzdělávání pro žáky prvních až čtvrtých ročníků.

Škola se řadu let podílí na projektech města Brna "Síť brněnských otevřených škol" a "Angličtina do škol".

Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS a v naší budově Zemědělská 29 se nachází jeho Informační centrum.

Probíhá spolupráce s klubem rodičů, zvláště při různých akcích - vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školním rokem a další.

Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činnosti v budovách školy ve spolupráci se školní družinou. Patří sem  sportovní činnost atletického M&C klubu, výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Velkou výhodou je, že činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod ŠD, probíhá ve školních budovách a nezatěžuje rodiče starostmi spojenými s přesunem za zájmovou činností do jiných částí města.

Škola disponuje dvěma hřišti, z nichž hřiště před budovou Zemědělská 29 bylo v roce 2013 přebudováno na víceúčelový moderní sportovní areál. 
Dvorana s jevištěm celoročně slouží jako galerie výtvarných děl žáků a uskutečňují se zde kulturní akce i pořady pro žáky. Také se zde v průběhu roku již tradičně uskutečňují vystoupení k příležitosti Vánoc (pro žáky) a Dne matek (i pro rodičovskou veřejnost).

Podrobnější informace o organizaci, úrovni výuky a práci školy je možno získat zinspekčních zpráv a výročních zpráv zveřejněných též na těchto stránkách.