Loading...
Dnes je pondělí 22.04.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Informace o škole

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

zahrnuje následující zařízení: 

    - dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem o kapacitě 50 dětí 
    - základní škola s 24 třídami (15 na 1. st., 9 na 2.st.  - cca. 530 žáků) 
    - školní družina, která má  8 oddělení 
    - moderní výdejny stravy v obou budovách školy
                                                                                        
Mateřská škola 

Škola uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu“, které pozitivně ovlivňují její kvalitu. Děti jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti, úctě a spolupráci. Učitelky podporují sebedůvěru dětí a vedou je k sebehodnocení. Předškoláci se zábavnou formou věnují jednu hodinu týdně anglickému jazyku, na což navazuje výuka angličtiny od první třídy ZŠ.
Činnost MŠ vychází vstříc zájmům rodičů a dětí, jimž nabízí různé zájmové aktivity. Náležitá pozornost je věnována preventivní logopedické péči. K sounáležitosti dětí i rodičů se školou přispívají nejrůznější společné akce (mikulášská nadílka, vánoční dílna, velikonoční dílna, oslava Dne matek, výlety apod.). 
Všechny učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikovány a mají dostatečnou praxi pro kvalitní práci s dětmi. 

 

Základní škola 

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu "Od hraní k učení".

Základní škola se zaměřuje na poskytování kvalitního standardního základního vzdělávání. Důraz klademe na budování dobrých vztahů ve třídních kolektivech, na pozitivní klima školy a na slušné chování žáků navzájem, k vyučujícím i k ostatním osobám.

Žáci prvního stupně jsou většinou umístěni v budově Jugoslávská 126 (11 tříd). Druhý stupeň (9 tříd) a menší část prvního stupně (4 třídy) docházejí k výuce do budovy Zemědělská 29.

V nejnižších ročnících pracují s dětmi nejzkušenější, typově vhodně vybrané učitelky prvního stupně.

Za významnou považujeme jazykovou výuku. Od 1. ročníku se  vyučuje anglický jazyk 2 hodiny týdně, od 3. ročníků je hodinová dotace pro cizí jazyk 3 hodiny týdně.
Jako druhý cizí jazyk jsou u nás vyučovány ruština a němčina. Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní pedagogové cizích jazyků. 

Většina tříd prvního stupně vyjíždí do škol v přírodě, pro nově vytvořené 6. třídy organizujeme v září společné adaptační pobyty.

V provozu je moderní učebna informatiky s rychlým připojením na Internet, kde probíhá výuka předmětů zaměřených na Informatiku a výuka ve vybraných hodinách dalších předmětů.
Máme k dispozici také několik učeben vybavených interaktivními tabulemi, které využíváme zejména v cizích jazycích.Ostatní učebny jsou vybaveny projekční technikou.

Žáci, připravující se na přijímací zkoušky na střední školy z devátých ročníků, mají možnost rozšířené přípravy ve stěžejních předmětech v rámci pravidelných lekcí, jejichž náplň je úzce zaměřena na přípravu k přijímačkám. 

V systému volitelných předmětů  si žáci volí z nabídky několika předmětů. Jsou to například zábavná chemie, design a konstruování, dramatická výchova, technické konstrukce, environmentální praktika a konverzace z anglického jazyka. Předměta jsou realizovány dle zájmu žáků a možností školy.

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou i pozice školního psychologa, speciálního pedagogoga a asistentů pedagoga. 

Pokud to epidemické podmínky dovolují, organizujeme dle zájmu a možností zájezdy do Rakouska, Německa a do Anglie. 

Tradiční jsou  vystoupení na vánočních akcích městské části. V červnu tradičně pořádáme Olympijský den.

Každoročně zajišťujeme kvalitní lyžařský kurs pro žáky sedmých ročníků, v posledních letech na Dolní Moravě.

Pro osmáky Kurz přežití v přírodě zaměřený na posílení kompetencí potřebných k řešení mimořádných situací.

Mimo vyučování je možno navštěvovat různé další aktivity, např. keramiku na 1. stupni, sportovní hry na 1. i 2. stupni (basketbal, florbal, fotbal), sborový zpěv, náboženství, klub deskových her a některé další.

Zájmy dětí rozvíjejí také vychovatelky ve školní družině. Školní družina zabezpečuje podle vlastního ŠVP odpolední zájmové vzdělávání pro žáky prvních až čtvrtých ročníků.

Škola se řadu let podílí na projektech města Brna "Síť brněnských otevřených škol" a "Angličtina do škol". Opakovaně se zapojujeme do projektu "Paměť národa". Zapojení školy do dalších projektů naleznete v nabídce pod odkazem Projekty.

Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS a v naší budově Zemědělská 29 se nachází jeho Informační centrum.

Probíhá spolupráce s klubem rodičů, zvláště při různých akcích - vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školním rokem a další.

Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činnosti v budovách školy ve spolupráci se školní družinou. Patří sem  sportovní činnost atletického M&C klubu, výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Velkou výhodou je, že činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod ŠD, probíhá ve školních budovách a nezatěžuje rodiče starostmi spojenými s přesunem za zájmovou činností do jiných částí města.

Škola disponuje dvěma hřišti, z nichž hřiště před budovou Zemědělská 29 bylo v roce 2013 přebudováno na víceúčelový moderní sportovní areál. 
Sál s jevištěm celoročně slouží jako galerie výtvarných děl žáků a uskutečňují se zde kulturní akce i pořady pro žáky. Také se zde v průběhu roku uskutečňují vystoupení k příležitosti Vánoc (pro žáky) a Dne matek (i pro rodičovskou veřejnost).

Podrobnější informace o organizaci, úrovni výuky a práci školy za jednotlivé školní roky je možno získat z inspekčních zpráv a výročních zpráv školy, zveřejněných též na těchto stránkách.