Loading...
Dnes je středa 05.10.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Informace o škole

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

zahrnuje následující zařízení: 

    - dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem o kapacitě 50 dětí 
    - základní škola s 24 třídami (15 na 1. st., 9 na 2.st.  - 530 žáků) 
    - školní družina, která má  8 oddělení 
    - moderní výdejny stravy v obou budovách školy
                                                                                        
Mateřská škola 

Škola uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu“, které pozitivně ovlivňují její kvalitu. Děti jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti, úctě a spolupráci. Učitelky podporují sebedůvěru dětí a vedou je k sebehodnocení. Předškoláci se zábavnou formou věnují jednu hodinu týdně anglickému jazyku, na což navazuje výuka angličtiny od první třídy ZŠ.
Činnost MŠ vychází vstříc zájmům rodičů a dětí, jimž nabízí různé zájmové aktivity. Náležitá pozornost je věnována preventivní logopedické péči. K sounáležitosti dětí i rodičů se školou přispívají nejrůznější společné akce (mikulášská nadílka, vánoční dílna, velikonoční dílna, oslava Dne matek, výlety apod.). 
Všechny učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikovány a mají dostatečnou praxi pro kvalitní práci s dětmi. 

 

Základní škola 

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu "Od hraní k učení".

Základní škola se zaměřuje na poskytování kvalitního standardního základního vzdělávání. Důraz klademe na budování dobrých vztahů ve třídních kolektivech, na pozitivní klima školy a na slušné chování žáků navzájem, k vyučujícím i k ostatním osobám.

Žáci prvního stupně jsou většinou umístěni v budově Jugoslávská 126 (11 tříd). Druhý stupeň (9 tříd) a menší část prvního stupně (4 třídy) docházejí k výuce do budovy Zemědělská 29.

V nejnižších ročnících pracují s dětmi nejzkušenější, typově vhodně vybrané učitelky prvního stupně.

Za významnou považujeme jazykovou výuku. Od 1. ročníku se  vyučuje anglický jazyk 2 hodiny týdně, od 3. ročníků je hodinová dotace pro cizí jazyk 3 hodiny týdně.
Jako druhý cizí jazyk jsou u nás vyučovány ruština a němčina. Výuku zabezpečují plně kvalifikovaní pedagogové cizích jazyků. 

Většina tříd prvního stupně vyjíždí do škol v přírodě, pro nově vytvořené 6. třídy organizujeme v září společné adaptační pobyty.

V provozu je moderní učebna informatiky s rychlým připojením na Internet, kde probíhá výuka předmětů zaměřených na Informatiku a výuka ve vybraných hodinách dalších předmětů.
Máme k dispozici také několik učeben vybavených interaktivními tabulemi, které využíváme zejména v cizích jazycích.Ostatní učebny jsou vybaveny projekční technikou.

Žáci, připravující se na přijímací zkoušky na střední školy z devátých ročníků, mají možnost rozšířené přípravy ve stěžejních předmětech v rámci pravidelných lekcí, jejichž náplň je úzce zaměřena na přípravu k přijímačkám. 

V systému volitelných předmětů  si žáci volí z nabídky několika předmětů. Jsou to  zábavná chemie, design a konstruování, dramatická výchova, technické konstrukce, environmentální praktika a konverzace z anglického jazyka.

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, jehož součástí jsou i školní psycholog, speciální pedagogové a řada asistentů pedagoga. 

Pokud to epidemické podmínky dovolují, organizujeme dle zájmu a možností zájezdy do Rakouska, Německa a do Anglie. 

Tradiční jsou  vystoupení na akci Brněnské Vánoce a na vánočních akcích městské části. V červnu tradičně pořádáme Olympijský den - celoškolní sportovní akce.

Každoročně zajišťujeme kvalitní lyžařský kurs pro žáky sedmých ročníků, v posledních letech na Dolní Moravě.

Mimo vyučování je možno navštěvovat různé další aktivity, např. keramiku na 1. stupni, sportovní hry na 1. i 2. stupni (basketbal, florbal, fotbal), sborový zpěv, náboženství, klub deskových her a některé další.

Zájmy dětí rozvíjejí také vychovatelky ve školní družině, kde pracují hudební, výtvarné a pracovní skupiny. Školní družina zabezpečuje podle vlastního ŠVP odpolední zájmové vzdělávání pro žáky prvních až čtvrtých ročníků.

Škola se řadu let podílí na projektech města Brna "Síť brněnských otevřených škol" a "Angličtina do škol". Opakovaně se zapojujeme do projektu "Paměť národa". Zapojení školy do dalších projektů naleznete v nabídce pod odkazem Projekty.

Jsme partnerskou školou nakladatelství FRAUS a v naší budově Zemědělská 29 se nachází jeho Informační centrum.

Probíhá spolupráce s klubem rodičů, zvláště při různých akcích - vánoční a velikonoční dílny, rozloučení se školním rokem a další.

Škola úzce spolupracuje s provozovateli dalších mimoškolních aktivit a organizačně se podílí na zajištění jejich činnosti v budovách školy ve spolupráci se školní družinou. Patří sem  sportovní činnost atletického M&C klubu, výuka ZUŠ Jaroslava Kvapila a činnost hudební školy YAMAHA. Velkou výhodou je, že činnost těchto organizací navazuje na vyučování, popř. na chod ŠD, probíhá ve školních budovách a nezatěžuje rodiče starostmi spojenými s přesunem za zájmovou činností do jiných částí města.

Škola disponuje dvěma hřišti, z nichž hřiště před budovou Zemědělská 29 bylo v roce 2013 přebudováno na víceúčelový moderní sportovní areál. 
Sál s jevištěm celoročně slouží jako galerie výtvarných děl žáků a uskutečňují se zde kulturní akce i pořady pro žáky. Také se zde v průběhu roku uskutečňují vystoupení k příležitosti Vánoc (pro žáky) a Dne matek (i pro rodičovskou veřejnost).

Podrobnější informace o organizaci, úrovni výuky a práci školy za jednotlivé školní roky je možno získat z inspekčních zpráv a výročních zpráv školy, zveřejněných též na těchto stránkách.