Loading...
Dnes je čtvrtek 06.10.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Základní informace

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura je částí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Učivo je rozděleno do tří složek: Komunikační a slohová výchova, Jazyková výchova a Literární výchova. Ve výuce se vzdělávací obsah jednotlivých složek prolíná. 

Předmět je dotován čtyřmi hodinami týdně v 7. a 9. ročníku, v 6. a 8. ročníku je dotace pět hodin. Konkrétně v 6. a 8. ročníku probíhá jazyková výchova 3 hodiny týdně, literární výchova 1 hodinu a komunikační a slohová výchova taktéž 1 hodinu týdně. V 7.a 9. ročníku mají žáci 2 hodiny týdně 
jazykovou výchovu, literární a komunikační a slohovou výchovu po 1 hodině týdně. 

Výuka je realizovaná ve třídách, žáci využívají učebnice pro příslušný ročník z nakladadelství FRAUS. Dále pracují s Pravidly českého pravopisu, Slovníkem spisovné češtiny, Stručnou mluvnicí českou a dalšími odbornými publikacemi, slovníky a encyklopediemi, které jsou součástí školní knihovny 
a jsou žákům k dispozici. Pracují také s díly našich i světových autorů, denním tiskem i časopisy. 

Součástí a obohacením výuky jsou návštěvy knihoven, divadel a výstav, žáci jsou vedeni k zájmu o literaturu ( čtenářské deníky) a k vyhledávání informací souvisejících s učivem i mimo školu. 
Velká pozornost je věnována dětem se SPU, které mohou navštěvovat předmět Nápravy učení. Žáci 9. tříd mají možnost přípravy k přijímacím zkouškám. 

Vyučující: Mgr. V. Plívová, Mgr. D. Potášová, Mgr. D. Dobšíková, Mgr. K. Balasová.