Loading...
Dnes je středa 29.05.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Informační leták

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, příspěvková organizace

Kontaktní adresa:             613 00 Brno, Zemědělská 29

Tel:  545428511

E-mail:   info@maskola.cz

 

Úřední hodiny:                                       pondělí                   8.00 – 12:00, 13:00 – 15:00          

                                                                středa                   8.00 – 12:00, 13:00 – 15:00

 

Návštěvní hodiny pro rodiče:        a) podle plánu hovorových hodin a třídních schůzek

                                                          b) po individuální domluvě

 

 

 

Zřizovací listina vydaná zastupitelstvem MČ Brno – sever, kterou se dnem 1. 1. 1994 zřizuje: Masarykova základní škola Brno, Zemědělská 29  IČO: 49465091

 

Ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, Zemědělská 29 :

Mgr. Miloš Hrůza jmenován Radou města Brna usnesením R6/070, schůze konané 14. 6. 2012, s účinností od 1. 8. 2012.

 

Vymezení činnosti školy, pravomocí a působnosti ředitele školy:

       

Základní škola poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zejména zákonem č. 561/2004 Sb Školský zákon, Vyhláškou MŠMT 48/2005 o základním vzdělávání, Vyhláškou MŠMT č. 14/2005 o předškolním vzdělávání a Vyhláškou MŠMT č.74/2005 o zájmovém vzdělávání.

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, Od hraní k učení, č.j.: 462/2016. Tento dokument je k dispozici v tištěné podobě ve vstupech do budovy školy, nebo na stránkách www.maskola.cz.

Správní úkony vykonává ředitel na základě zákona č. 561/2004Sb. Školský zákon a zákona 500/2004 Sb. Správní řád.

 

 

Ředitel školy

 1. rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
 2. odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a vzdělávacími programy,
 3. odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
 4. vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
 5. vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady
 6.  zajišťuje, aby zákonní zástupci byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta,
 7.  zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
 8.  odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále

 1. stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
 2. odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 1. zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu  §18 ŠZ a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle §17  ŠZ  odst. 3 ,
 2. přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle §34  ŠZ  a ukončení předškolního vzdělávání podle §35 ŠZ , zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy speciální podle §48a  ŠZ, zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy podle §47  ŠZ,
 3. zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle §37  ŠZ,
 4. převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle §39 odst. 2  ŠZ,
 5. přijetí k základnímu vzdělávání podle §46 ŠZ , přestupu žáka podle §49 odst. 1  ŠZ, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle §49 odst. 2  ŠZ a zamítnutí žádosti o povolení pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 2  ŠZ,
 6. přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59  ŠZ a následujících, vyšší odborné škole podle §93 ŠZ a následujících a v konzervatoři podle §88  ŠZ,
 7. zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle §66 a §97  ŠZ,
 8. zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání podle §55 odst. 1  ŠZ,
 9. podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle §31 odst. 2 a 4  ŠZ,
 10. zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle §70 a §100  ŠZ,
 11. povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle §41 a ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle §34b ŠZ .

 

Ředitel příspěvkové organizace je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná právnická osoba vykonává.

Proti rozhodnutím ředitele školy je možno podat odvolání ke KÚ Jihomoravského kraje, prostřednictvím ředitele školy.