Loading...
Dnes je čtvrtek 06.10.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Základní informace

Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Má výrazně dovednostní a činnostní charakter. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě, a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. 

Počet hodin je stanoven v 1. a 5. třídě na 4 hodiny týdně a ve 2., 3., a 4. třídě na 5 hodin týdně. Pochopení základních pojmů a operací je vždy na konkrétních modelech – všechny pojmy a operace s čísly se vždy vyvozují na základě vlastní manipulace a myšlenkové činnosti dítěte. Využívá se co nejrozmanitějších forem práce – kreslení, dokreslování, doplňování, seskupování, práce s drobnými předměty a stálé novosti situací. Postupně zařazujeme samostatnou práci, řešení problémů ve skupinách, matematické hry, počtářské soutěže a rébusy

Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni úzce navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika na 1. stupni. Časová dotace v 6. a 7. ročníku jsou 4 hodiny týdně, v 8. a 9. ročníku 5 hodin týdně. Předmět je tedy v 8. a 9. ročníku posílen o 1 hodinu. Výuka probíhá v kmenových třídách stejně pro všechny žáky. Jsou zohledňováni žáci s poruchami učení. Dále mají žáci možnost navštěvovat konzultační hodiny učitelů matematiky a probrat případné nedostatky v učivu. Žáci jsou vedeni k zvládnutí základních dovedností a početních operací tak, aby splnili potřebné výstupy. Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i různých směrů studia na středních školách. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku.

Předmět není zaměřen pouze na rozvoj znalostí a vědomostí, ale zejména na rozvoj dovedností žáků. Z toho plynou i použité metody práce zaměřené především na samostatnou práci, řešení problémů ve skupinách, matematické hry, rébusy, počtářské soutěže, plnění dlouhodoběji zadaných úkolů.

V 9.roč. je od 2.pololetí pro zájemce zařazena příprava k přijímacím zkouškám na střední školy.

Matematiku vyučují: Mgr.Kamila Peňázová, Ing.René Retek a Mgr.Zdeněk Hromádka. Jsou používány učebnice Matematika pro 2.stupeň ZŠ Odvárko – Kadleček, Matematika z nakladatelství Nová škola Rosecká – Růžička, dále se využívají Sbírky příkladů z matematiky pro 2. stupeň ZŠ a Matematické tabulky. Žáci 6. a 7. ročníků pracují s pracovními sešity z nakladatelství Nová škola.

Žáci všech ročníků se zapojují do školního kola Matematické olympiády, řeší Matematického klokana a Pythagoriádu.

 Matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém životě a vytváří předpoklady pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální přípravy i různých směrů studia na středních školách. Rozvíjí intelektuální schopnosti žáků, jejich paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, schopnost logického úsudku.

Předmět není zaměřen na rozvoj znalostí a vědomostí, ale na rozvoj dovedností žáků. Z toho plynou i použité metody práce zaměřené především na samostatnou práci, řešení problémů ve skupinách, matematické hry, rébusy, počtářské soutěže, plnění dlouhodoběji zadaných úkolů.