Loading...
Dnes je pátek 12.07.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Základní informace

Základní informace k provozu MŠ

Organizační struktura MŠ:

Pedagogičtí pracovníci ředitel Mgr. Miloš Hrůza
  zástupce ředitele pro MŠ Bc. Lucie Šnoblová 
  učitelky Bc. Lucie Šnoblová - tř. 2
    Veronika Lusková Dis -  tř. 2
    Hana Nekužová - tř. 1
    Markéta Steffanová Dis - tř.1
Nepedagogičtí pracovníci: školnice MŠ Eva Hudečková


Kontakty:

Tel: 545428521

E-mail: skolka@maskola.cz, snoblova@maskola.cz, 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 činí 450,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání bude pro školní rok 2024/2025 ve výši 1.000 Kč za měsíc jednotně pro všechny
mateřské školy, včetně mateřských škol, které jsou součástí základních škol, zřízené statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-sever.
 

Provoz školy:

MŠ má dvě celodenní třídy. S dětmi pracují celkem čtyři učitelky, které pokrývají 10 hodin provozu školy. Provoz je od 6.30 do 16.30 hodin.
Po dohodě se zřizovatelem se provoz v době hlavních školních prázdnin přerušuje, v době vánočních a vedlejších školních prázdnin se provoz přerušuje nebo omezuje.
Na písemnou žádost rodičů nejpozději měsíc před přerušením provozu zajistí ved. učitelka náhradní umístění dítěte v jiné MŠ.

 

Optimální doba přivádění a odvádění dětí 6.30 - 8.30
  12.00 - 12.30
  15.00 - 16.30• Děti se předávají pouze rodičům, ostatním jen na základě plné moci. 
• Nové děti se přijímají na základě zápisu zpravidla k 1.září. 
• O přijetí rozhoduje ředitel školy. 
• Rodiče jsou povinni řádně přihlašovat a odhlašovat děti z docházky, omlouvat jejich nepřítomnost a platit školné a stravné v předepsané výši. 
• Stravu děti dostávají 3x denně /pokud není s rodiči dohodnuto jinak/ .
• Přihlášky a odhlášky ze stravování se provádí 24 hodin dopředu. 
• Ředitel školy pověřuje svým zastupováním ve věcech pedagogických a organizačních zástupkyni ředitele pro MŠ -  Bc. Lucii Šnoblovou.

 

    Informace ke vstupu do MŠ 

- rodiče nemohou vodit do mateřské školy dítě s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, kašel, rýma, bolest v krku apod.) Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost lékař.


Organizace dne:

6.30 - scházení dětí
  - volné hry
  - plnění úkolů z daltonské tabule
  - řízené individuální nebo skupinové činnosti
  - postupná přesnídávka
9.50 - pobyt venku
11.50 - oběd, hygiena, převlékání, odpočinek
13.30 - postupné vstávání
  - svačina
  - hry dětí v MŠ nebo na zahradě školy
16.30 - do této doby se děti postupně rozchází domů


Při návštěvě kulturních a jiných akcích se zajišťuje ve šk. kuchyni svačina pro děti. 

- 1x týdně mohou předškoláci navštěvovat výuku anglického jazyka zábavnou formou pod vedením Mgr. Vrbové
- 1x týdně mohou děti jezdit na předplavecký výcvik  - dle zájmu