Loading...
Dnes je úterý 15.06.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Základní informace

Základní informace k provozu MŠ

Organizační struktura MŠ:

Pedagogičtí pracovníci ředitel Mgr. Miloš Hrůza
  zástupce ředitele pro MŠ Hana Nekužová - tř. 2
  učitelky Lucie Šnoblová - tř. 2
    Iveta Švédová -  tř. 1
    Soňa Plháková- tř. 1
    Lucie Mrázová - tř.1
Nepedagogičtí pracovníci: školnice MŠ Eva Hudečková


Kontakty:

Tel: 545428521

E-mail: skolka@maskola.cz, nekuzova@maskola.cz, 


Provoz školy:

MŠ má dvě celodenní třídy. S dětmi pracují celkem čtyři učitelky, které pokrývají 10 hodin provozu školy. Provoz je od 6.30 do 16.30 hodin.
Po dohodě se zřizovatelem se provoz v době hlavních školních prázdnin přerušuje, v době vánočních a vedlejších školních prázdnin se provoz přerušuje nebo omezuje.
Na písemnou žádost rodičů nejpozději měsíc před přerušením provozu zajistí ved. učitelka náhradní umístění dítěte v jiné MŠ.
 

Optimální doba přivádění a odvádění dětí 6.30 - 8.30
  12.30 - 13.00
  15.00 - 16.30• Děti se předávají pouze rodičům, ostatním jen na základě plné moci. 
• Nové děti se přijímají na základě zápisu zpravidla k 1.září. 
• O přijetí rozhoduje ředitel školy. 
• Rodiče jsou povinni řádně přihlašovat a odhlašovat děti z docházky, omlouvat jejich nepřítomnost a platit školné a stravné v předepsané výši. 
• Stravu děti dostávají 3x denně /pokud není s rodiči dohodnuto jinak/ .
• Přihlášky a odhlášky ze stravování se provádí 24 hodin dopředu. 
• Ředitel školy pověřuje svým zastupováním ve věcech pedagogických a organizačních vedoucí učitelku MŠ Hanu Nekužovou. 

Organizace dne:

6.30 - scházení dětí
  - volné hry
  - plnění úkolů z daltonské tabule
  - řízené individuální nebo skupinové činnosti
  - postupná přesnídávka
9.50 - pobyt venku
11.50 - oběd, hygiena, převlékání, odpočinek
14.30 - postupné vstávání
  - svačina
  - hry dětí v MŠ nebo na zahradě školy
16.30 - do této doby se děti postupně rozchází domůPři návštěvě kulturních a jiných akcích se zajišťuje ve šk. kuchyni svačina pro děti. 

- 1x týdně se děti mohou zapojit do zdravého pískání - flétna - čtvrtek 
- 1x týdně mohou předškoláci navštěvovat výuku anglického jazyka zábavnou formou - úterý 
- 1x týdně mohou děti jezdit na předplavecký výcvik  - dle zájmu
- 1x týdně probíhá v MŠ logopedická péče pod vedením učitelky MŠ - středa 
- 1x týdně mohou děti navštěvovat kroužek keramiky  - středa a pátek