Loading...
Dnes je neděle 27.11.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Základní informace

Chemie

Tento předmět se vyučuje v 8. a 9. ročníku, vždy 2 hodiny týdně. V 8. ročníku se klade velký důraz na motivaci. Žáky je třeba pro chemii získat sérií zajímavých a efektních pokusů. Jedině pak se žáci naučí chemické vzorce, rovnice  a dokonce i výpočty, bez kterých se předmět neobejde. Sami si mohou nějaké jednoduché pokusy vyzkoušet v rámci laboratorních prací.

Při výuce používáme především učebnice Základy chemie (I. a II. díl) autorů Beneš, Pumpar, Banýr. Tyto učebnice jsou koncipovány jak pro základní školu, tak i pro studenty víceletých gymnázii. Pokud je to jen trochu možné jdeme nad rámec základního učiva.

Vědomosti a dovednosti žáků se ověřují ústním zkoušením i  častými písemnými pracemi, především formou jednoduchých testů. Při hodnocení se přihlíží též k aktivitě ve vyučovacích hodinách a pečlivosti vedení zápisů v sešitě.

Fyzika

            Předmět fyzika se vyučuje v 6., 7., 8. a 9. ročníku, dvě hodiny týdně. Navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Zabývá se okruhem poznání spojeným se zkoumáním přírody, přírodních jevů a zákonitostí. Předmět fyzika dává vedle základu pro pochopení přírodních procesů i základ pro pochopení a využívání ně-kterých současných technologií. V předmětu fyzika dostávají žáci možnost pochopit přírodu jako propojený systém. Žáci se rovněž učí kritickému bádání, pozorování, experimentování a měření, analyzování výsledků měření, formulování hypotéz a jejich ověřování. Dále předmět rozvíjí logické uvažování a paměť. Důležitým prvkem předmětu fyzika je poskytnutí základu pro kritické hodnocení činností člověka s ohledem na udržování přírodní rovnováhy. Žáci se učí aplikovat poznatky v běžném životě a ve prospěch životního prostředí. Předmět fyzika tvoří základ pro možnost dalšího vzdělávání v oblasti fyziky na střední škole.

            Obsah předmětu v tématických celcích: Látky a tělesa; Pohyb tělesa a síla; Fyzikální veličiny a jednotky (6. ročník); Účinky síly na těleso; Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (7. ročník); Energie a částicový charakter látek; Elektromagnetické jevy (8. ročník); Světelné jevy; Zvukové jevy; Radioaktivita a úvod do jaderné fyziky;Vesmír (9. ročník).


Přírodopis 
Výuka probíhá v 6. - 9. ročníku, 2 hodiny týdně.

Učebnice: nakladatelství Fraus 2006, bez pracovních sešitů. 

Učivo obsahuje základy obecné biologie, botaniky, zoologie, geologie a historie Země.
Kromě teoretických znalostí žáci získají i praktické dovednosti:
Práce s mikroskopem- mohou použít i vlastní
Práce s atlasy hub, rostlin, živočichů a minerálů.
Zhotovení herbáře rostlin, modelů krystalů.
V jednotlivých ročnících se kromě laboratorních prací zpracovávají seminární práce - lze využít přírodovědné encyklopedie, televizní pořady, odborný tisk a internet.

Zeměpis 
Výuka probíhá v 6. - 9. ročníku, 2 hodiny týdně.

V 6. ročníku se žáci učí pracovat s mapou, určovat zem.souřadnice, počítat jednoduché příklady na určování vzdáleností a časů.Rovněž se seznamují s krajinou sférou a jejími složkami.

V 7. a 8. ročníku je učivo zaměřeno na poznání světadílů, přírodních zákonitostí i hospodářské činnosti obyvatel. V 2.pololetí 8.tř. se učíme hospodářský zeměpis i základy geografie obyvatel.

V 9.ročníku se žáci seznamují s Českou republikou jak z hlediska přírodních poměrů tak i hospodářství a specifik jednotlivých oblastí.

Výuka je doplněna prací s atlasem, žáci se učí samostatně zpracovávat vybraná témata formou referátů a v 9.třídě i seminárních prací.