Loading...
Dnes je středa 29.05.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Řád výdejen stravy

 

Základní pravidla provozu školního stravování

Žáci v klidu čekají před výdejnou na vyzvání dozoru. Bez přítomnosti dozoru nebo jiného vyučujícího nesmějí žáci do jídelny vstupovat.

Všichni strávníci jsou povinni chovat se v jídelně tak, aby byl zachován klid, kultura stolování, pravidla slušného chování a hygienická pravidla.

Dozor v jídelně je oprávněn žáka, který výše zmiňovaná pravidla porušuje, odeslat ven z jídelny a umožnit mu stravování teprve v případě, že již žák nebude tato pravidla porušovat.

Účastníci stravování používají pro přenášení stravy plastové podnosy.

Stravování probíhá v budovách školy, proto se na ně vztahují i ostatní ustanovení Školního řádu týkající se chování žáků ve škole.

Oprávněnost odběru oběda se prokazuje pomocí elektronické karty nebo čipu a čtecího zařízení.  Bez tohoto ověření nelze strávníkovi jídlo vydat.

Do výdejních prostorů nesmějí vstupovat osoby, které k tomu nejsou oprávněny ředitelem školy. Všem ostatním osobám je vstup do těchto prostor z hygienických důvodů zakázán (žáci, vyučující, rodiče aj..).

Do školních jídelen – výdejen není z hygienických a provozních důvodů povolen vstup cizím osobám, které nejsou předmětem stravování.

Mimo dobu výdeje obědů není žákům vstup do jídelny dovolen.

 

Po dobu nemoci nemá žák nárok na dotovanou stravu

Pouze první den nemoci lze dotovaný oběd odnést ve vlastních jídlonosičích.

Od druhého dne nemoci je nutno oběd nemocnému žákovi odhlásit - viz následující.

 

Žák má nárok na zvýhodněnou cenu oběda pouze ve dnech, kdy se účastní vyučování. V případě, že se žák neúčastní vyučování, je nutno jeho oběd odhlásit.

Pokud se tak neučiní, bude kuchyň od druhého dne absence účtovat plnou cenu oběda, včetně osobních a věcných nákladů.

 

Do sklenic se z bezpečnostních důvodů strava nevydává. Doba pro výdej do nosičů je stanovena od 11.15 do 11:40, mimo tuto dobu nelze takto obědy odebírat.

Výdej do nosičů se provádí u zadního vchodu do výdejny Zemědělská 29 z ulice Jugoslávské, nelze vstupovat do jídelny.

Výdej do nosičů pro děti z budovy Jugoslávská 126 probíhá u zadního vchodu do výdejny také z ulice Jugoslávská (velká brána do areálu).

 Zaměstnancům lze za zvýhodněnou cenu poskytnout jedno hlavní jídlo v průběhu stanovené směny.

  V průběhu takto stanovené směny lze poskytnout za zvýhodněnou cenu jedno hlavní jídlo, pokud přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny.

 Pro nemocné strávníky je možný výdej obědů do nosičů a to pouze první den jejich nepřítomnosti.

 

Všichni účastníci stravování jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného chování v prostorách školních výdejen stravy.