Loading...
Dnes je neděle 23.06.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Víceúčelové hřiště

Provozní řád víceúčelového sportovního hřiště

 

-      Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29.

 

-      Na hřiště je povolen vstup pouze ve vhodné obuvi – sálová obuv, tarfy, tenisky. Není možno na hřišti používat kopačky, tretry, pohybovat se po ploše        

       v nesportovní obuvi.

 

-       Hřiště slouží především pro potřeby vyučování, školní družiny, zájmové a mimoškolní činnosti organizované školou a to nejméně do 16:00 hodin.

-       Za zajištění bezpečnosti dětí v době provozu školy odpovídá pedagogický pracovník doprovázející děti nebo žáky.

-       Vstup na hřiště a jeho užívání v době vyhrazené pro činnosti školy nejsou dovoleny bez zajištění dohledu nad osobami, které nejsou právně odpovědné – žáci a jiné  nezletilé osoby (pedagogický dohled může vykonávat mimo pedagogického pracovníka i osoba, která je v pracovněprávním vztahu k subjektu a současně byla prokazatelně seznámena se způsobem tohoto dohledu).

 

-       Členům sportovních klubů je vstup do areálu povolen pouze za přítomnosti trenéra, popř. jím pověřené dospělé osoby.

           

        Pokud to umožňují vhodné klimatické podmínky, lze individuálně domluvit užívání hřiště i po 18:00 hodině, nejdéle však do 21:00 hodin.

-       Pro sportovní skupiny a individuální činnosti lze hřiště užívat za úplatu.

-       Individuální provoz pro veřejné uživatele je zpoplatněn podle ceníku.

-       Zájemci se na individuálním užívání hřiště mohou domluvit v kanceláři školy.

-       Pravidelné užívání hřiště lze se školou dohodnout formou dohody o užívání hřiště (podobně jako u tělocvičen).

 

-       Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem dohodnutý čas a provozovat určený druh sportu.

-       Uživatel hřiště je povinen dbát pokynů a upozornění správce hřiště a ustanovení tohoto provozního řádu.

-       Pokud uživatel / uživatelé nedodržují ustanovení provozního řádu hřiště je správce hřiště oprávněn uživatele z areálu hřiště vykázat a hřiště uzavřít.

-       Při odchodu z areálu je uživatel povinen uvést užívané hřiště do původního stavu.

-       Uživatel je povinen uklidit nebo vrátit vypůjčený materiál a zařízení, uklidit všechny odpadky do určených nádob.

-       Uživatel hřiště je povinen nahradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny provozovateli hřiště.

 

-       V případě špatného počasí – vlhko, mlha, déšť, mráz nelze z bezpečnostních důvodů hřiště využívat.

-       Po celou dobu užívání hřiště je nutno dbát bezpečnostních předpisů a zásad ochrany zdraví a majetku.

 

-       Na hřišti není dovoleno:  

-      vstup bez souhlasu provozovatele, nebo správce

-       přelézání oplocení

-       vstup a venčení psů a jiných zvířat

-       znečišťování ploch jakýmkoli způsobem

-       vjezd jízdních kol, koloběžek, skateboardů, motorových vozidel

-       vstup a jízda na in - line bruslích, vstup se žvýkačkou

-       ničení plochy, oplocení, zařízení a porostu 

-       provozování činností ohrožujících zdraví jiných osob

-       kouření, konzumace alkoholických nápojů, požívání omamných látek

-       vstup osob pod vlivem alkoholu a omamných látek

 

    Všichni návštěvníci školního hřiště jsou povinni dbát na bezpečné chování a neohrožovat zdraví své, ani ostatních návštěvníků.

    Za jakékoliv úrazy, újmy na zdraví, případně škody způsobené v areálu školního hřiště mimo akce organizované školou, nebo způsobené činností provozovanou        

    v areálu školního hřiště mimo akce organizované školou nenese škola odpovědnost.

    Při provozování malé kopané  je nutno z bezpečnostních důvodů zvýšit pozornost a opatrnost, aby nedocházelo k pádům  míčů do vozovky .

    

    Užívání sportovní veřejností

 

    Užívání hřiště je nutno domlouvat výhradně v kanceláři školy. Kontakt na kancelář školy   545428511, paní Fukanová.  

    Je nutno počítat s tím, že hřiště není vybaveno sociálním zařízením, ani šatnami.

    V době hlavních školních prázdnin bude režim užívání hřiště pro veřejnost stejný jako ve školním roce.

     Zájemci se i o prázdninách  mohou na individuálním užívání hřiště domluvit v kanceláři školy.