Loading...
Dnes je čtvrtek 06.10.2022
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Základní informace

Volitelné předměty
 

Dramatická výchova

Dramatická výchova  je volitelný předmět, který se vyučuje v 6.ročníku s dotací 1 vyučovací hodiny týdně. Dramatická výchova je jeden z pěti oborů estetické výchovy a výchovy uměním (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybové). V rámci předmětu se žáci seznamují s procesem dramatické a inscenační tvorby, získávají základní předpoklady dramatického jednání. Učí se  jednat v dramatických situacích, řešit konflikty a problémy, spolupracovat v tvůrčím týmu a prezentovat výsledky vlastní tvorby. Dramatická výchova u žáků rozšiřuje schopnost citlivějšího vnímání lidí kolem sebe, vede je ke srozumitelnějšímu sdělování prožitků. Součástí dramatické výchovy je proces tvorby jevištního tvaru, případně i jeho veřejné předvedení. Žáci budou v průběhu roku navštěvovat divadelní představení, jejichž výběr bude přizpůsoben aktuální kulturní nabídce. V dramatické výchově se hodnotí především zájem o předmět, aktivita, zapojování se do pořádaných akcí a spoluúčast na školních vystoupeních.

 

Zábavná chemie

Volitelný předmět pro žáky 9. ročníku. , vždy 2 vyučovací hodiny 1x za 2 týdny. Je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Učivo navazuje na poznatky, které žáci získali ve vyučo-vacím předmětu Chemie v 8. ročníku a využívá též znalostí žáků z průběžně probíraného učiva Chemie v 9. ročníku. Obsah učiva je zaměřen na praktické dovednosti - žáci budou především provádět jednoduché zajímavé pokusy přiměřené jejich věku. Velký důraz bude kladen na bezpečnost při práci. Výuka bude probíhat většinou ve třídě s pomůckami a chemikáliemi, které má škola k dispozici. Nejméně 2x během školního roku využijeme nabídky SPŠCH Brno a žáci si vy-zkouší práci přímo v chemické laboratoři. V rámci projektu Voda budeme pracovat také v terénu. Součástí výuky bude též nejméně jedna exkurze do zařízení související s výukou.

Literární seminář

Literární seminář je volitelný předmět pro žáky 7. ročníku. Výuka je dotována 1 hodinou týdně, probíhá i v bloku (2 hodiny jednou za 14 dní nebo 3 hodiny jednou za 3 týdny). Hlavní náplní předmětu je obohacení učiva literární výchovy. Výuka však probíhá formou projektů, exkurzí, návštěv divadel, výstav, filmových představení apod. Proto není přesně stanoveno učivo, ale je upřesňováno a doplňováno v průběhu školního roku dle zájmu žáků a aktuální kulturní nabídky. Žáci využívají odbornou literaturu, internet, časopisy, encyklopedie, jsou vedeni ke sledování kulturních akcí a četbě děl probíraných autorů. Se svými spolužáky diskutují, popř. vypracují seminární práci. Jsou vedeni k vyjadřování vlastních názorů a respektování názoru druhých. Cílem je, aby rozlišili literaturu hodnotnou a konzumní, formulovali dojmy z četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení, názory na umělecké dílo. Uceleně reprodukovali text a interpretovali smysl díla. Porovnali různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování. Hodnocen je zájem o předmět, zapojení do pořádaných akcí, aktivita při skupinové práci a spoluúčast na projektech.

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář je volitelný předmět pro žáky 9. ročníku. Výuka je dotována 1 hodinou týdně, probíhá v bloku (3 hodiny jednou za 3 týdny).Výuka probíhá formou projektů, exkurzí, ale především návštěv kulturních zařízení. Předmět má za úkol žáky vybavit nezbytnými informacemi nutnými pro jeho zapojení do společenského života. Žáci se seznamují s etiketou. Mají možnost si ověřovat zásady společenského chování v praxi (návštěvy divadelních představení). Učí se pracovat samostatně i ve skupině, jsou vedeni k tomu, aby uměli vyhledávat potřebné informace. V hodinách jsou vedeni k vyjadřování vlastních názorů, respektování názoru druhých, jsou seznamováni s pravidly asertivního jednání. Učí se pracovat ve skupinách, především při realizaci projektů. Ve společenskovědním semináři se hodnotí především zájem o předmět, zapojování se do pořádaných akcí, práce a aktivita při exkurzích, výstavách atd.

Hudebně pohybové činnosti

Hudebně pohybové činnosti jsou volitelný předmět, který je vyučován v devátém ročníku, 1x týdně. Základním prostředkem výuky v tomto předmětu je tanec. Žáci se seznamují se základy společenských tanců – standardních i latinských. Učí se nejen základním krokům jednotlivých tanců, ale také pravidlům společenského chování. Součástí předmětu je také taneční improvizace, jejímž prostřednictvím se žáci učí vnímat nejen sami sebe, ale také reagovat na chování ostatních. Hudebně pohybové činnosti rozvíjejí u žáků nejen schopnost pracovat se svým tělem a vnímat sebe sama, ale také schopnost vnímat druhé a spolupracovat s nimi. V rámci výuky žáci navštěvují také veřejnou tančírnu, kde reálně uplatňuji získané dovednosti nejen na poli tanečním, ale také v oblasti společenského chování. Vyvrcholením předmětu je také společný ples žáků.

Design a konstruování

Environmentální praktika

Ruský jazyk

Pohybové hry

Německý jazyk

Environmentální seminář