Loading...
Dnes je neděle 23.06.2024
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Výuka předmětů zaměřených na Informatiku

Postupné zahájení vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV s novou vzdělávací oblastí Informatika proběhne s účinností od 1. září 2022podle metodického návodu MŠMT  Č.j.: MSMT-6417/2021-1. Název předmětu Informační a komunikační technologie se ve 4. 6. a 7. ročníku nahrazuje názvem Informatika.

Škola začne vyučovat podle nového ŠVP s Informatikou a digitální kompetencí od 1. 9. 2022, a to ve 4., 6. a 7. ročníku.

Ve 4. ročníku bude zahájena výuka kompletně podle RVP ZV z roku 2021. Informatika se učí kompletně podle nově zpracovaných osnov, které navazují po ročnících a zahrnují všechny obsahy nové Informatiky. V dalších školních letech na výuku 4. ročníku budou postupně navazovat další ročníky.

Výuka v 5. ročníku bude ve školním roce 2022/2023 probíhat podle stávajícího ŠVP s obsahem učiva předmětu IKT.

V 6. a 7. ročníku zahajujeme přechodnou fázi, kdy někteří žáci v takto označených ročnících neprojdou celým obsahem nové informatiky a výuka je zahajována zcela bez návaznosti na předchozí ročníky. Výuka probíhá podle ŠVP v souladu s RVP ZV z roku 2021 s Informatikou. Pro tyto ročníky a školní roky si škola vytvořila přechodné ustanovení v ŠVP. Pro žáky jsou na toto období závazné jen některé výstupy, a to pro účely hodnocení na vysvědčení. Co je v ŠVP, hodnotí se na vysvědčení. Žáci v těchto ročnících a v daném období naplňují jen některé výstupy informatiky. Učivo je v některých případech doplněno o témata určená pro nižší ročníky, aby žáci absolvovali celá témata od začátku.

V dalších letech absolvují žáci výuku částečně podle RVP ZV z roku 2021, ale neabsolvují menší část nové Informatiky v předchozích ročnících. Výuka probíhá podle ŠVP v souladu s RVP ZV z roku 2021 s Informatikou podle nových osnov.

V souvislosti s navýšením časové dotace předmětu Informatika dochází k úpravě časové dotace předmětu Přírodověda ve 4. ročníku na 1 hodinu týdně, 3 hodiny celkem na 1. stupni ZŠ a předmětu Výtvarná výchova v 7. ročníku na 1 hodinu týdně, 5 hodin týdně celkem na 2. stupni ZŠ (viz. Učební plán 1. a 2. stupně od 1. 9. 2022).

 

Informatika - 4., 6., a 7. ročník

Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výuka je dotována 1 vyučovací hodinou týdně.

Předmět informatika dává prostor všem žákům porozumět tomu, jak funguje počítač a informační systémy. Zabývá se automatizací, programováním, optimalizací činností, reprezentací dat v počítači, kódováním a modely popisujícími reálnou situaci nebo problém. Dává prostor pro praktické aktivní činnosti a tvořivé učení se objevováním, spoluprací, řešením problémů, projektovou činností. Pomáhá porozumět světu kolem nich, jehož nedílnou součástí digitální technologie jsou.

Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení s jeho složkami abstrakce, algoritmizace a dalšími. Praktickou činnost s tvorbou jednotlivých typů dat a s aplikacemi vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl poznávat, jak počítač funguje, jak reprezentuje data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.

Škola klade důraz na rozvíjení digitální gramotnosti v ostatních předmětech, k tomu přispívá informatika svým specifickým dílem.

Organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Na 1. stupni probíhá výuka předmětu Informatika ve 4. ročníku s dotací jedna hodina týdně.

Výuka může probíhat na počítačích či noteboocích s myší nebo na tabletech, buď v PC učebně, nebo v běžné učebně s připojením k internetu. Některá témata probíhají bez počítače. Žák při některých činnostech pracuje samostatně, v řadě činností preferujeme práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem. Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.

K realizaci výuky jsou zakoupené tyto pomůcky: tablety, dobíjecí, programovatelný robot Bee-Bot, robotická stavebnice LEGO – sada Education Spike Essential. Žáci také budou využívat PC v učebně informatiky.

V 6. a 7. ročníku výuka probíhá na počítačích v PC učebně 1. hodinu týdně.

Počty hodin u tematických celků jsou orientační, nejsou závazné.

V řadě činností lze uplatnit práci žáků ve dvojicích u jednoho počítače, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo dvojice pracuje individuálním tempem.

Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání.

Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.

Informační a komunikační technologie - 5. ročník

Výuka probíhá ve dvouletém cyklu od pátého respektive šestého ročníku jednu hodinu týdně. V prvním roce se žáci postupně seznamují s historií počítačů, informacemi, s ovládáním operačního systému, tvorbou obrázků, textových dokumentů, prací se soubory a složkami, okny. Plní praktické úkoly. Naučí se ovládat přehrávače médií a přesunou se na Internet, který je tématem prakticky celého druhého pololetí. Ve druhém roce výuky se zaměřujeme hlavně na komunikaci přes e-mail, ICQ, Skype, Chat, brouzdáme  po netu dle různých témat a také se intenzivně podíváme na Powerpoint a tvorbu prezentací. Neuteče nám ani ochrana počítače před útoky z Internetu a práce v síti.

 
RVP 2021