Loading...
Dnes je úterý 07.02.2023
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Zápis do MŠ

 

Škola uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu“, které pozitivně ovlivňují její kvalitu. Děti jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti, úctě a spolupráci. Učitelky podporují sebedůvěru dětí a vedou je k sebehodnocení. Předškoláci se zábavnou formou věnují jednu hodinu týdně anglickému jazyku pod vedením paní učitelky ze ZŠ,  na což navazuje výuka angličtiny od první třídy ZŠ.
Činnost MŠ vychází vstříc zájmům rodičů a dětí, jimž nabízí různé zájmové aktivity (zdravé pískání a plavání).

Náležitá pozornost je věnována také preventivní logopedické péči, která se uskutečňuje 2x týdně pod vedením speciálního pedagoga - logopeda z naší ZŠ.  K sounáležitosti dětí i rodičů se školou přispívají nejrůznější společné akce (mikulášská nadílka, vánoční dílna, oslava Dne matek, výlety, rozloučení se školáky, škola v přírodě).
Všechny učitelky mateřské školy jsou plně kvalifikovány a mají dostatečnou praxi pro kvalitní práci s dětmi.

 

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023.

 V termínu od 01.04. - 30.04. 2022  si na stránkách www.zapisdoms.brno.cz vygenerujete přihlášku - vložíte zde rodné číslo vašeho dítěte a objeví se přihláška, kterou vyplníte na PC a následně vytisknete.

 

Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu v kanceláři MŠ

07.04. 2022 v době od 10:00 - 12:00 hodin.

Žádost o přijetí lze také vyzvednout na OŠMT MMB, Dominikánské náměstí 3, pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin u Mgr. Hanákové, nebo paní Hofbruckerové.

Způsoby doručení podkladů k řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  1. Elektronicky – naskenovanou, podepsanou žádost o přijetí (včetně přílohy), sken, případně fotokopii rodného listu dítěte a doložení řádného očkování dítěte (sken prohlášení + kopie očkovacího průkazu), zašlete jako přílohy e-mailu prostřednictvím schránky elektronické pošty, kterou jste uvedli jako kontaktní při registraci do systému elektronického zápisu, na adresu školy – zapisdoms@maskola.cz. Tímto způsobem lze doručit podklady v termínu od 2. 5 do 3. 5. 2022.
  2. Prostřednictvím datové schránky – žádost o přijetí, spolu s kopií rodného listu a doložení řádného očkování dítěte (sken prohlášení + kopie očkovacího průkazu) lze zaslat i do datové schránky školy - ID datové schránky: scpw7p9. Tímto způsobem lze doručit podklady v termínu od 2. 5 do 3. 5. 2022.
  3. Poštou – originál podepsané žádosti spolu s obyčejnou kopií rodného listu dítěte a doložení řádného očkování dítěte (originál prohlášení + obyčejná kopie očkovacího průkazu) lze zaslat na adresu kanceláře školy poštou, případně kurýrní nebo přepravní službou. Tímto způsobem lze doručit podklady v termínu od 2. 5 do 3. 5. 2022.
  4. Osobní doručení do mateřské školy – originál žádosti, rodného listu, OP zákonného zástupce.  V případě osobního doručení je nutno zarezervovat si přesný termín v rezervačním systému ve vyčleněných termínech 2.5. a 3. 5. 2022.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Oboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Brno, Hněvkovského 65.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

Důležité: Povinnost doložit řádné očkování dítěte se netýká dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání.

 

 

Veškeré termíny a informace k zápisu najdete zde -https://zapisdoms.brno.cz/prijimaci-rizeni