Loading...
Dnes je neděle 28.11.2021
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Zápis do 1. tříd

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v roce 2021 distanční formou. 

Zápis proběhne v termínu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

Den otevřených dveří neorganizujeme. 

Je nutno opět zapsat i ty děti, které v minulém roce obdržely rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

Doporučujeme zástupcům dětí pozorně pročíst následující informace.

 

Zápis  bude letos opět probíhat v úplné koordinaci se systémem elektronické podpory zápisu, který nabízí město Brno.

Informace k elektronické podpoře zápisu do základních škol v městě Brně si můžete prohlédnout zde - http://zapisdozs.brno.cz/.

Podrobnější popis, jak by měl elektronický zápis do ZŠ probíhat naleznete zde.

 

Je bezpodmínečně nutno provést registraci do elektronického systému města Brna u všech dětí, u nichž nastala povinnost zápisu k PŠD, a to ještě před termínem vlastního zápisu na škole (před doručením podkladů k zápisu do školy). 

Důležité je se  rozhodnout, zda budete žádat o přijetí k PŠD, nebo o odklad PŠD. Pokud se rozhodnete žádat o odklad, zvolte při registraci do systému tuto možnost, nevyplňujte žádost o přijetí.

Podáním žádosti o přijetí, nebo podáním žádosti o odklad splní zástupce dítěte zákonnou povinnost přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky.

 

1. Chci přijetí k povinné školní docházce (PŠD) - nástup do školy od 1. 9. 2021

Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu města Brna je nutno vytisknout žádost o přijetí k povinné školní docházce.  Žádost vytiskněte celou včetně přílohy Informační povinnost, kterou je nutno podepsat (4 strany). Nezapomeňte podepsat i žádost o přijetí k povinné školní docházce.

Kromě přihlášky vyplňuje zástupce dítěte ještě Zápisní lístek. Zápisní lístek je nutno stáhnout ze stránek školy a mít jej vyplněný dopředu. Zápisní lístek je nutno také podepsat. Pokud má dítě v naší škole, případně v naší MŠ sourozence, je nutno to uvést v oddíle II. Zápisního lístku.

Žádost, rodný list dítěte a zápisní lístek doručíte do školy níže uvedenými způsoby. Zde bude žádost o přijetí zaevidována do elektronického systému a následně bude zahájeno řízení o přijetí k PŠD. Vstupní pohovory s dětmi vzhledem k epidemiologické situaci v ČR letos neproběhnou.

Způsoby doručení podkladů k řízení o přijetí:

  1. Elektronicky – naskenovanou, podepsanou žádost o přijetí (včetně přilohy), sken, případně fotokopii rodného listu dítěte a sken podepsaného a vyplněného zápisního lístku pošlete jako přílohy e-mailu prostřednictvím schránky elektronické pošty, kterou jste uvedli jako kontaktní při registraci do systému elektronického zápisu, na adresu školy – zapis@maskola.cz.
  2. Prostřednictvím datové schránky – žádost o přijetí, spolu s kopií rodného listu a zápisním lístkem dítěte lze zaslat i do datové schránky školy - ID datové schránky: scpw7p9
  3. Poštou – originál podepsané žádosti spolu s obyčejnou kopií rodného listu dítěte a originálem vyplněného a podepsaného zápisního lístku lze zaslat na adresu kanceláře školy poštou, případně kurýrní nebo přepravní službou. 
  4. Osobní doručení do školy – originál žádosti, rodného listu a zápisního lístku lze ve výjimečných případech osobně doručit přímo do kanceláře školy. Prosíme, tuto možnost využívejte zcela výjimečně, pouze pokud opravdu nemáte možnost uvedené dokumenty zaslat výše uvedenými způsoby. V případě osobního doručení je nutno domluvit si přesný termín předání do kanceláře školy. Tímto způsobem lze přihlásit dítě i v případě, že nemáte možnost registrace do systému elektronického zápisu, případně nemáte možnost potřebné dokumenty vytisknout. V takových případech je nutno přinést s sebou také občanský průkaz. Na osobní předávání žádostí byly vyčleněny termíny 7. 4. a 14. 4. 2021, čas jednání je nutno domluvit dopředu na telefonu 545 428 511.

Všechny žádosti o přijetí je nutno kterýmkoli výše uvedeným způsobem doručit do školy ve stanoveném termínu zápisu od 6. 4. 2021 do 16. 4. 2021.

 

2. Chci odklad povinné školní docházky (PŠD)

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad PŠD, po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu je nutno vytisknout žádosto odklad PŠD.  

K žádosti je nutno doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře.

Pokud již máte patřičné podklady pro odklad PŠD vyřízené, doložte je spolu s žádostí a rozhodnutí bude možno následně vydat. Pokud potřebné podklady nemáte, bude řízení přerušeno a budete vyzváni k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí o odkladu PŠD ve školou stanoveném termínu.

Všechny podklady k řízení o odkladu povinné školní docházky lze obdobně, jako dokumenty k řízení o přijetí doručit do školy výše uvedenými čtyřmi způsoby.

Žádosti o odklad je nutno podávat v termínu od 1. 4. 2021, nejpozději však do 30. 4. 2021 - zákonem stanovený termín zápisu k PŠD. 

 

 

V příštím školním roce plánujeme otevřít tři první třídy. Vzhledem k prostorovým možnostem školy a kapacitě budov i počtu tříd druhého stupně (dvě třídy v ročníku) předpokládáme maximální počet žáků v budoucích prvních třídách do 70  žáků.

V případě překročení tohoto počtu budou  při přijímacím řízení upřednostňováni žáci ze spádového obvodu a budou využita kritéria pro přijímání do prvního ročníku základního vzdělávání - viz následující odkaz.

Kriteria pro přijímání do prvního ročníku základního vzdělávání  

Informace pro zákonné zástupce k zápisu k povinné školní docházce

Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

U dětí, které v tomto školním roce (od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021) dovrší šesti let věku nastává povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádové obvody určuje „Vyhláška o spádových obvodech“ vydaná  městem Brnem.

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečům.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k PŠD, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Doporučujeme zástupcům dětí, aby patřičná doporučení doložili již se žádostí o odklad v průběhu zápisu k PŠD. Pokud budete chtít doporučení od poradny, vřele doporučujeme domluvit se s poradnou na termínu s dostatečným předstihem – dlouhé  objednací lhůty.

 

Informace pro  zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

(Co by mělo dítě zvládat při nástupu k povinné školní docházce.)

 

Zápisní lístek ve formátu pdf ke stažení
Zápisní lístek ve formátu docx ke stažení