Loading...
Dnes je sobota 02.12.2023
Domů   ·   Kontakty   ·   Kontaktní mail   ·   Partneři   ·   Email   ·   Intranet

Zápis do 1. tříd

Zápis k základnímu vzdělávání proběhne v roce 2023 tradiční prezenční formou. 

Zápis proběhne ve dnech úterý 18. 4. 2023 až čtvrtek 20. 4. 2023, vždy od 14:00 do 17:00 hodin.

Zápis bude probíhat ve třídách v přízemí budovy Jugoslávská 126.

Den otevřených dveří neorganizujeme. 

K zápisu se povinně dostaví i ty děti, které v minulém roce obdržely rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky.

 

Doporučujeme pozorně pročíst následující informace.

Zápis  bude letos opět probíhat v úplné koordinaci se systémem elektronické podpory zápisu města Brna.

Ještě před zápisem je nutno provést registraci dítěte do systému elektronické podpory zápisu města Brna.

Informace k elektronické podpoře zápisu do základních škol ve městě Brně si můžete prohlédnout zde - http://zapisdozs.brno.cz/.

Podrobnější popis, elektronického zápisu do ZŠ naleznete zde.

Důležité je rozhodnout se před podáním žádosti, zda budete žádat o přijetí k povinné školní docházce, nebo o odklad povinné školní docházky. Pokud se rozhodnete žádat o odklad, vytiskněte ze systému žádost o odklad, nepodávejte do školy žádost o přijetí.

Podáním žádosti o přijetí, nebo podáním žádosti o odklad ve škole splní zástupce dítěte zákonnou povinnost přihlásit dítě k zápisu k plnění povinné školní docházky.

 

1. Přijetí dítěte k povinné školní docházce (PŠD) - nástup do školy od 1. 9. 2023

Po provedení registrace a zadání potřebných údajů do systému elektronického zápisu města Brna vygenerujte a vytiskněte žádost o přijetí k povinné školní docházce.  

Žádost o přijetí k povinné školní docházce by měla být opatřena podpisy zákonných zástupců.

Následně je potřeba zarezervovat si v rezervačním systému elektronického zápisu města Brna termín pohovoru při zápisu v naší škole!

Kromě přihlášky vyplní před zápisem zástupce dítěte ještě zápisní lístek. Zápisní lístek lze stáhnout ze stránek školy. Zápisní lístek je nutno také podepsat. Pokud má dítě v naší škole, případně v naší MŠ sourozence, uvede se to v oddíle II. zápisního lístku. Odkazy na stažení zápisního lístku naleznete na konci informací k zápisu.

Žádost o přijetí a zápisní lístek přinese zástupce dítěte v zarezervovaném termínu do školy a odevzdá u zápisu. Současně předloží také rodný list dítěte a prokáže se dokladem totožnosti.

Škola následně žádost o přijetí zaeviduje do elektronického systému a zahájí řízení o přijetí k povinné školní docházce.

Pokud nemá zákonný zástupce možnost registrace do systému elektronického zápisu města Brna, může termín zápisu, včetně úkonů spojených s registrací do systému, individuálně domluvit se školou. Obracejte se na ZŘ pro 1. stupeň, Mgr. Beránkovou, tel: 545428522berankova@maskola.cz

Pokud se nebude moci zákonný zástupce dítěte (žadatel o přijetí k PŠD) dostavit v termínech stanovených školou k zápisu, může si také domluvit termín zápisu na výše uvedeném kontaktu individuálně. V odůvodněných případech lze po předchozí domluvě se školou zaslat žádost spolu s kopií rodného listu dítěte a zápisním lístkem datovou schránkou do datové schránky školy. V tomto případě nahrazuje identifikace datové schránky doklad totožnosti žadatele.

ID datové schránky školy: scpw7p9.

 

Přijetí k povinné školní docházce - shrnutí

 1. registrace do systému elektronického zápisu města Brna
 2. vytištění žádosti o přijetí k PŠD 
 3. podepsání žádosti zákonnými zástupci dětí
 4. rezervace termínu pohovoru dítěte ve škole
 5. stažení a vyplnění zápisního lístku z webu školy
 6. dostavit se s dítětem k pohovoru v termínu rezervace
 7. prokázat se u zápisu průkazem totožnosti
 8. přinést v tomto termínu potřebné podklady: žádost, zápisní lístek, rodný list dítěte

 

2. Odklad povinné školní docházky

Pokud jste rozhodnuti žádat o odklad povinné školní docházky, je také třeba provést registraci do systému elektronického zápisu města Brna. V systému vygenerujte žádost o odklad povinné školní docházky a žádost vytiskněte.

Negenerujte a netiskněte žádost o přijetí! Nerezervujte si termín zápisu ve škole.

Žádosti o odklad je nutno podávat v termínu od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 – stanoveno Školským zákonem.

Podepsané žádosti o odklad podávejte osobně v kanceláři školy, budova Zemědělská 29. S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.

K žádosti o odklad je pro vydání rozhodnutí potřeba doložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP, nebo speciální pedagogické centrum) a doporučení odborného lékaře (pediatra).

Podklady pro rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky můžete doručit také datovou schránkou – žádost, kopie rodného listu, příslušná doporučení.

Pokud již máte patřičné podklady pro odklad vyřízené, doložte je spolu se žádostí a rozhodnutí bude možno bez zbytečných prodlev následně vydat.

Pokud potřebné podklady nemáte, bude řízení přerušeno a budete vyzváni k doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí v určeném termínu.

 

Odklad povinné školní docházky – shrnutí

 1. registrace do systému elektronického zápisu města Brna
 2. vytvořit a vytisknout žádost o odklad, žádost podepsat
 3. podat žádost o odklad v termínu od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023 v kanceláři školy
 4. prokázat se při podání žádosti o odklad průkazem totožnosti a předložit rodný list dítěte
 5. doložit potřebné podklady pro rozhodnutí: doporučení poradenského zařízení a doporučení lékaře
 6. v případě, že v době podání žádosti o odklad nebude mít žadatel všechny potřebné podklady k dispozici, stačí podat pouze samotnou žádost o odklad a potřebné přílohy lze dodat v termínech stanovených školou v souvislosti s přerušením řízení o odkladu
 7. žádost, kopii rodného listu, i všechny podklady stanovené pro vydání rozhodnutí o odkladu lze také škole doručit prostřednictvím datové schránky
 8. ID datové schránky školy: scpw7p9

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následujícím způsobem:

 1. seznam identifikátorů žádostí, kterým bylo vyhověno, bude zveřejněn v systému elektronického zápisu do ZŠ města Brna a na webu školy, rozhodnutí se nerozesílá
 2. rozhodnutí o nepřijetí budou rozesílána žadatelům poštou, nebo budou žadatelé vyzváni k jejich vyzvednutí

 

    Škola je povinna přijmout přednostně žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu (spádovém obvodu). 

 

           Informace pro zákonné zástupce k zápisu k povinné školní docházce

Podle školského zákona se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (§ 36 odst. 2 školského zákona).

U dětí, které v tomto školním roce (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023) dovrší šesti let věku nastává povinnost zákonného zástupce přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu

Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádové obvody určuje „Vyhláška o spádových obvodech“ vydaná  městem Brnem.

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“). Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy i způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámenáRozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečům.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k PŠD, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Doporučujeme zástupcům dětí, aby patřičná doporučení doložili již se žádostí o odklad v průběhu zápisu k PŠD. Pokud budete chtít doporučení od poradny, vřele doporučujeme domluvit se s poradnou na termínu s dostatečným předstihem – dlouhé  objednací lhůty.

 

 

Zápisní lístek 2023 ke stažení - docx

Zápisní lístek 2023 ke stažení - pdf